Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 2.2.9 (08/12/2020)

ĐĂNG NGÀY: 08/12/2020

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Theo dõi công nợ phải trả theo hợp đồng và chứng từ

  • Để thiết lập, chuyển đến menu “Thiết lập các tham số kế toán – Mua hàng”.

Tính thuế TNDN

  • Tự động tính thuế TNDN hàng tháng bằng cách sử dụng các dạng Thu nhập chịu thuế và Chi phí chịu thuế.
  • Để kích hoạt tính năng này, hãy đặt cờ ‘Tính thuế TNDN’ trong chứng từ Đóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh).
  • Có thể thay đổi thuế suất thuế TNDN (20% theo mặc định) trong menu ‘Thiết lập – Thiết lập chung’.

Cải tiến các báo cáo

  • Báo cáo mới ”Phân tích khoản mục” hiển thị số dư và phát sinh theo khoản mục đã chọn.

  • Trong báo cáo, dữ liệu có thể được nhóm theo nguồn (số tiền, số lượng)

Công cụ mới để nhập dữ liệu từ Excel

  • Chi phí trả trước: có thể tìm thấy trong menu “Thiết lập – Công cụ – Nhập dữ liệu từ tệp”.
  • Dữ liệu kiểm kê: có thể tìm thấy trong biểu mẫu chứng từ, phía trên phần bảng.

Sửa lỗi

  • Sửa các lỗi được phát hiện

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại