Thông tin bản cập nhật

Bản cập nhật 3.0.3 (26/04/2024)

ĐĂNG NGÀY: 06/05/2024

Thông tin bản cập nhật và tính năng mới

Điểm mới trong phiên bản 3.0.3

Bổ sung tài khoản 621, 622, 623 trong một số chứng từ

Cải tiến này cho phép người dùng có thể chọn tài khoản chi phí 621, 622, 623 trong chứng từ Hóa đơn mua hàng và chứng từ Giấy thanh toán tiền tạm ứng (Áp dụng với thông tư 200)


Cải tiến chứng từ Phiếu tính tiền

• Áp dụng quy định mới: Cho phép lập hóa đơn GTGT đối với người mua là "Khách lẻ"
• Cho phép người dùng có thể thiết lập mặc định Đơn giá bao gồm thuế GTGT trong cài đặt


Cải tiến mẫu in

Thêm trường Mô tả mặt hàng vào mẫu in "Đơn đặt hàng nhà cung cấp" và mẫu in "Đơn hàng của khách"
 

Cải tiến báo cáo

Bổ sung hai báo cáo mới:
• Báo cáo "Biến động nguyên vật liệu nhận gia công"
• Báo cáo "Biến động nguyên vật liệu thuê gia công"
 

Các cải tiến khác

Tính năng Sao lưu dự phòng dành cho cơ sở dữ liệu Offline: Giờ đây, người dùng có thể thiết lập sao lưu dữ liệu định kỳ theo lịch biểu hoặc sao lưu mỗi khi kết thúc công việc.
 

Sửa các lỗi tìm thấy

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Theo dõi tại